Misha & Abhi

Komal & Karthik

Rashima & Kartik

Malvika & Rohit